Tietosuojaseloste

Opintojakson Inklusiiviset toimintaympäristöt alkukyselyn tietosuojaseloste

 

Johdanto

Tämä tietosuojaseloste koskee opiskelijoiden osallistumista Inklusiiviset toimintaympäristöt -opintojaksolla suoritettavaan tutkimuksen alkukyselyyn ja osallistumiseen tarvittavien tietojen käsittelyä.

Rekisterinpitäjä

Itä-Suomen yliopisto

Yliopistokatu 2

80100 Joensuu

Helena Eronen
helena.eronen@uef.fi
Puh. 0505760282

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Eija Kärnä

eija.karna@uef.fi

Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto
Erityispedagogiikka
PL 111 (Metla, huone 1106B)
80101 Joensuu
Puh. 050 566 2404

Rekisterin nimi

Inklusiiviset toimintaympäristöt -opintojakson alkukysely

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tieteellinen tutkimus on yliopiston perustehtävä. Henkilötietoja käsitellään tutkimuksen osallistujien taustatietojen keräämiseksi. Raportoinnissa ei eritellä yksittäisiä osallistujia, vaan osallistujien taustatiedoista voidaan tehdä kokoava raportti, joka kuvailee opintojakson opiskelijoiden taustoja yleisellä tasolla.

Rekisterin tietosisältö

 • Hyväksyn tietosuojaselosteen ja tietojeni tallentamisen
 • Luvan antaminen yhteydenottoon jatkotutkimusta varten
 • Luvan antaminen tutkijoille opintojakson arvosanan tarkastelua varten
 • Henkilökohtainen pseudonyymi eli tutkimustunniste
 • Osallistujan tieto toimintaympäristöstä ennen opintokokonaisuuden suorittamista
 • Osallistujan odotukset opintokokonaisuuden suorittamisesta
 • Osallistujan käsitykset oppilaiden tuen järjestämiseen
 • Osallistujan mielipiteet kaikkien oppilaiden opiskelusta ikäryhmässään ja tavallisissa kouluissa
 • Osallistujan toiminta-aikeet lisätukea tarvitsevien oppilaiden opetuksessa
 • Osallistujan kokemus vaativan erityisen tuen lasten kanssa työskentelystä
 • Osallistujan näkemys pystyvyydestään tukea vaativan erityisen tuen lapsia työssään tai opetusharjoitteluissa
 • Osallistujan pystyvyys inklusiivisissa käytänteissä
 • Sukupuoli
 • Ikä
 • Koulutusohjelma
 • Vuosikurssi
 • Suunniteltu opintopisteiden suorittamismäärä kuluvalla lukuvuodella
 • Aiemmat opinnot tai tutkinnot
 • Aiemmat soveltavan/erityisliikunnan opinnot
 • Osallistujan kokemus omasta kiireisyydestään
 • Osallistujan kokemus omasta kiireisyydestään opinnoissa

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä internet-kyselylomake (Webropol) Inklusiiviset toimintaympäristöt -opintojakson alkukysely, Digicampus-verkkoympäristö opiskelijan oppimistehtävässä/ryhmätentissä opintojakson arvosanan arvioimiseksi sekä WebOodi opiskelijan arvosanan tarkastelussa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään rekisteröidyn
suostumuksella TUVET-hankkeen tutkimuskäytössä. Tietoja ei luovuteta hankkeen ulkopuolisille tahoille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

 1. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)
  Manuaalista aineistoa säilytetään lukollisessa kaapissa yhdyshenkilön huoneessa, joka pidetään lukittuna yhdyshenkilön poissa ollessa tilasta.
 2. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta
  sekä laitteiden fyysinen suojaus)Rekisterin lomakkeiden käyttöoikeuksien hallinta tapahtuu järjestelmän sisäisellä
  hallintasysteemillä, joka perustuu henkilö- ja lomakekohtaisiin
  käyttäjätunnuksiin. Käyttäjätunnukset tutkimuslomakkeisiin on henkilöillä: Kwok Ng, Merja Mannerkoski ja Mirva Poikola (UEF, TUVET-hanke). Käyttäjätunnuksia hallinnoi Opinto- ja opetuspalvelut
  Palvelin on fyysisesti Tietotekniikkakeskuksen konehuoneessa, jonne on pääsy
  ainoastaan yksikön henkilökunnalla. Tekninen valvonta tapahtuu
  kulkutunnisteilla ja hälytykset menevät suoraan vartiointiliikkeelle.

Tarkastusoikeus

Eu:n tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaan mukaan rekisteröidyllä
on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn
rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot
järjestelmästä toiseen. Henkilöllä on lisäksi oikeus tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on
rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle, joka on mainittu yllä.
Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka
hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä
valvontaviranomaiselle.