Mitä vaativa erityinen tuki on?

Vaativa erityinen tuki

”Vaativaa ja moniammatillista erityistä tukea oppimiseensa ja kuntoutumiseensa tarvitsevat lapset ja nuoret, joilla on vakavia psyykkisiä pulmia, moni- tai vaikeavammaisuutta, kehitysvammaisuutta tai autismikirjoa. Lisäksi ryhmään saattaa kuulua lapsia, joiden opetus järjestetään perusopetuslain 18 pykälän mukaisesti.

Kuvio vaativan erityisen tuen kokonaisuudesta: keskiössä lapsi, jonka ympärille kuvattu mahdolliset monialaiset toimijat lapsen tukiverkostossa.

Useimmiten kyseessä ovat siis oppilaat, joilla on havaittu vakavia psyykkisiä pulmia, moni- tai vaikeavammaisuutta, kehitysvammaisuutta tai autismin kirjoa. Osalla lapsista on pidennetty oppivelvollisuus. Lisäksi ryhmään saattaa kuulua oppilaita, joilla on perusopetuslain 18 §:n mukaisia erityisiä opetusjärjestelyjä.

Opetuksen vaativuutta osoittaa myös se, että sen yhteydessä tehdään yhteistyötä monen ammattilaisen kesken. Oppilailla saattaa olla henkilökohtainen avustaja, luokassa toimii koulunkäynnin ohjaaja ja mahdollisesti myös esimerkiksi tulkki. Oppilaiden vanhemmat tai huoltajat ovat tiiviisti mukana koulutyössä tukeakseen lapsensa kasvua ja kehitystä. Osallisina voivat olla eri tieteenalojen tai terapioiden asiantuntijat (lääkärit, psykologit, puhe-, musiikki-, fysioterapeutit jne.). Vaativaa ovat oppilaiden tarpeet ja monialaisuus.

Käsite “Vaativa erityinen tuki” otettiin käyttöön vaativan erityisen tuen Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen yhteisessä tutkimus- ja kehittämishanke VETURIssa, kun haluttiin kuvata millaisten oppilaiden opetusta perusopetuksessa tutkittiin ja kehitettiin.

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2017. Vaativa erityinen tuki esi- ja perusopetuksessa. Kehittämisryhmän loppuraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:34.
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80629/OKM_34_2017.pdf [haettu 18.3.2019]

Pesonen, H. & Äikäs, A. (2020). Perusopetuksen oppilas vaativan monialaisen tuen keskiössä . Julkaisematon kuvio. TUVET-hanke.

Tutustu myös TUVET-hankkeen johtajan Eija Kärnän blogitekstiin hankkeen lähtökohdista ja vaativasta erityisestä tuesta.