TUVET-tutkimuksen tietosuojaseloste

TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOSUOJASELOSTE

Laatimispvm: 19.3.2019

Tietosuojaseloste sisältää ne tiedot, jotka tulee kertoa tutkittaville käsiteltäessä henkilötietoja tieteellisessä tutkimuksessa sekä käsittelytoimista tehtävän selosteen tiedot. Informointivelvoitteesta säädetään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) artikloissa 12 – 14 ja käsittelytoimista tehtävästä selosteesta artiklassa 30. Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti esimerkiksi yhdistämällä yksittäinen tieto johonkin toiseen tietoon, joka mahdollistaa tunnistamisen.

Tietosuojaselosteen avulla voidaan huolehtia rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuudesta. Osoitusvelvollisuus on keskeinen periaate tietosuoja-asetuksessa ja tarkoittaa, että rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan noudattavansa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojaseloste voi toimia myös pohjana tutkittaville annettavan informaation laatimiseen.

1. Tutkimuksen nimi
Tutkimusperustainen vaativaan erityiseen tukeen liittyvän osaamisen vahvistaminen opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa (TUVET)

2. Tutkimuksen rekisterinpitäjä
Itä-Suomen yliopisto, Yliopistokatu 7, 80100 Joensuu.

3. Tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako
Itä-Suomen yliopisto, kasvatustieteiden ja psykologian osasto, tutkimuksen koordinointi Helsingin yliopisto, kasvatustieteiden osasto Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden laitos Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

4. Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä
Eija Kärnä professori, Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, kasvatustieteiden ja psykologian osasto

5. Tutkimuksen suorittajat
Tutkimusrekisterin tunnisteellisia tietoja on oikeus käsitellä seuraavilla tutkijoilla: Eija Kärnä (Itä-Suomen yliopisto), Aino Äikäs (Itä-Suomen yliopisto), Mirva Poikola (Itä-Suomen yliopisto), Merja Mannerkoski (Itä-Suomen yliopisto), Elina Kontu (Helsingin yliopisto), Satu Peltomäki (Helsingin yliopisto), Raija Pirttimaa (Jyväskylän yliopisto), Elina Talja (Jyväskylän yliopisto), Terhi Ojala (Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri).

Lisäksi tutkimuksen aikana tutkimuksen suorittajiksi voi tulla henkilöitä, jotka eivät ole tässä vaiheessa tiedossa.

6. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Helena Eronen, Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu, 0505760282, helena.eronen@uef.fi

7. Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa
Projektitutkija Merja Mannerkoski Filosofinen tiedekunta, Kasvatustieteen ja psykologian osasto, Erityispedagogiikka +358504757024

Projektitutkija Mirva Poikola Filosofinen tiedekunta, Kasvatustieteen ja psykologian osasto, Erityispedagogiikka +358055627998

8. Tutkimuksen luonne ja kestoaika
☐ Kertatutkimus

☒ Seurantatutkimus

Tutkimuksen kestoaika (kuinka kauan henkilötietoja käsitellään): 1.12.2018-30.6.2021

Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen:

☐ Henkilötietoja sisältävä tutkimusaineisto hävitetään

☒ Henkilötietoja sisältävä tutkimusaineisto arkistoidaan

☐ ilman tunnistetietoja

☒ tunnistetiedoin

Mihin aineisto arkistoidaan ja miten pitkäksi aikaa:

Aineisto arkistoidaan Itä-Suomen yliopiston OneDrive-palvelimelle. Säilytys aika on viisi (5) vuotta tutkimuksen päättymisen jälkeen.

9. Mikä on henkilötietojen käsittelytarkoitus?
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tieteellinen tutkimus.

Tämän tieteellisen tutkimushankkeen tarkoituksena on vahvistaa vaativan erityisen tuen osaamista kehittämällä opettajankoulutusta sekä täydennyskoulutusta. Henkilötietoja käsitellään tutkimushankkeessa koulutusmateriaalin ja koulutuksen arviointiin liittyvien kyselyiden kohdentamiseksi täydennyskoulutuksiin ilmoittautuneille henkilöille.

10. Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?
Henkilötietojen käsittely edellyttää aina laista löytyvää käsittelyperustetta. Tässä tutkimuksessa käsittelyperuste on:

☒ yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö, tarkemmin:

☒ tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi

☐ tutkimusaineistojen ja kulttuuriperintöaineistojen arkistointi

☐ rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen mikä oikeutettu etu on kyseessä: ☐ rekisteröidyn suostumus ☐ rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen säädökset:

11. Mitä henkilötietoja tutkimusaineisto sisältää?
Tutkimusaineisto sisältää seuraavat henkilötiedot: Etunimi, sukunimi, nimenmukainen sähköpostiosoite, puhelinnumero, ammatti, työpaikka, sukupuoli. Tutkimusaineisto ei sisällä arkaluonteisia henkilötietoja.

12. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?
Henkilötietoja kerätään tutkimukseen seuraavista lähteistä: ☒ Suoraan tutkimukseen osallistuvilta ☒ Haastattelu ☐ Videointi ☒ Sähköinen kyselylomake (eLomake tai vastaava) ☐ Postissa lähetettävä kyselylomake ☒ Muu tapa, mikä: paperinen kyselylomake ☐ Muualta kuin tutkimukseen osallistuvilta, mistä ja mitä tietoja:

☒ Tutkittavalla ei ole velvollisuutta toimittaa tarvittavia henkilötietoja, osallistuminen on vapaaehtoista

13. Tietojen siirto/luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle.

14. Tietojen siirto/luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

15. Automatisoitu päätöksenteko
Tieteellisessä tutkimuksessa henkilötietojen käsittelyä ei käytetä osallistujia koskevaan päätöksentekoon.

16. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Tutkimuksen osalta on tehty eettinen ennakkoarviointi:

☐ Kyllä Puoltavan lausunnon antanut tutkimuseettinen toimikunta:

☒ Ei

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot on suojattu seuraavasti:

☒ käyttäjätunnuksella

☒ salasanalla

☐ käytön rekisteröinnillä

☐ kulunvalvonnalla (fyysinen tila)

☐ muulla tavoin, miten:

Pseudonymisointi ja anonymisointi: Tieteellisessä tutkimuksessa on tarpeellista säilyttää tutkimusaineistot, jotta tutkimustulokset voidaan verifioida ja jo kerättyjä tutkimusaineistoja voidaan käyttää jatkotutkimukseen ja uusiin tieteellisiin tutkimuksiin. Tutkimusaineistot anonymisoidaan tai pseudonymisoidaan aina, kun se on mahdollista.

Tutkimustulokset julkaistaan siinä muodossa, ettei yksittäinen henkilö ole yleisesti tunnistettavissa. Erityistapauksissa esim., kun haastatellaan kuvataiteilijoita heidän teoksistaan, voi olla perusteltua ilmaista tekijät.

Tässä tutkimuksessa:

☐ Aineisto anonymisoidaan aineiston perustamisvaiheessa (kaikki tunnistetiedot poistetaan täydellisesti, jotta paluuta tunnisteelliseen tietoon ei ole eikä aineistoon voida yhdistää uusia tietoja)

☒ Suorat tunnistetiedot poistetaan aineiston perustamisvaiheessa (pseudonymisoitu aineisto, jolloin tunnistettavuuteen voidaan palata koodin tai vastaavan tiedon avulla ja aineistoon voidaan yhdistää uusia tietoja)

☐ Aineisto analysoidaan suorin tunnistetiedoin, koska (peruste suorien tunnistetietojen säilyttämiselle):

Suojatoimet arkaluonteisten tietojen osalta:

☐ Tutkimussuunnitelma

☐ Tutkimuksen vastuuhenkilö, kuka:

☐ Henkilötietoja käsitellään ja luovutetaan vain tutkimustarkoituksiin ja toimitaan siten, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille

☐ Tutkimuksen osalta on tehty tietosuojan vaikutustenarviointi

17. Tutkimukseen osallistuvan oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus:

• saada tietoa henkilötietojen käsittelystä, ellei laissa ole erikseen säädettyä poikkeusta

• tarkastaa itseään koskevat tiedot

• oikaista tietojaan

• poistaa tietonsa (ei sovelleta, jos käsittelyperuste on lakisääteinen tai yleisen edun mukainen tehtävä)

• rajoittaa tietojensa käsittelyä

• vastustaa tietojensa käsittelyä, jos käsittelyperuste on yleinen tai oikeutettu etu)

• pyytää itse toimittamiensa henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle, jos käsittelyperuste on suostumus • peruuttaa antamansa suostumus

• henkilötietojen oikaisua/poistoa/käsittelyn rajoitusta koskeva rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuus

• olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi (rekisteröity voi sallia automaattisen päätöksenteon suostumuksellaan)

• tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä tutkimuksen yhteyshenkilöön tai tietosuojavastaavaan. Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista antavat tutkimuksen yhteyshenkilö ja/tai tutkimuksen tietosuojavastaava.

Jos henkilötietojen käsittely tutkimuksessa ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista ilman lisätietoja eikä rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan rekisteröityä, niin oikeutta tietojen tarkastamiseen, oikaisuun, poistoon, käsittelyn rajoittamiseen, ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtämiseen ei sovelleta.

Tutkimukseen osallistuvan oikeuksista poikkeaminen on tarpeen ja perusteltua, jos tutkimuksella on yleisen edun mukaiset tarkoitukset ja tutkimukseen osallistuvan oikeudet todennäköisesti estävät tarkoitusten saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti ja tällaiset poikkeukset ovat tarpeen näiden tarkoitusten täyttämiseksi.

☒ Rekisteröidyn oikeuksista ei poiketa tässä tutkimuksessa

Seuraavista rekisteröidyn EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksista tullaan todennäköisesti poikkeamaan tässä tutkimuksessa:

☐ Rekisteröidyn oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot

☐ Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen

☐ Rekisteröidyn oikeus käsittelyn rajoittamiseen

☐ Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä

Seuraavat suojatoimet on toteutettu tässä tutkimuksessa, jotta tutkimukseen osallistuvan oikeuksista voidaan poiketa:

☐ Henkilötietojen käsittely perustuu tutkimussuunnitelmaan.

☐ Tutkimuksella on vastuuhenkilö tai siitä vastaava ryhmä.

☐ Henkilötietoja käytetään ja luovutetaan vain historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka muuta yhteensopivaa tarkoitusta varten sekä muutoinkin toimitaan niin, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille.

☐ Tutkimuksessa käsitellään ns. arkaluonteisia tietoja ja siitä on tehty vaikutustenarviointi, joka on toimitettu tietosuojavaltuutetun toimistoon ennen käsittelyn aloittamista.