Tutkimuksen tietosuojaseloste

TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOSUOJASELOSTE

Laatimispvm: 18.3.2019, päivitetty 25.9.2019

Tietosuojaseloste sisältää ne tiedot, jotka tulee kertoa tutkittaville käsiteltäessä henkilötietoja tieteellisessä tutkimuksessa sekä käsittelytoimista tehtävän selosteen tiedot. Informointivelvoitteesta säädetään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) artikloissa 12 – 14 ja käsittelytoimista tehtävästä selosteesta artiklassa 30. Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti esimerkiksi yhdistämällä yksittäinen tieto johonkin toiseen tietoon, joka mahdollistaa tunnistamisen.

Tietosuojaselosteen avulla voidaan huolehtia rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuudesta. Osoitusvelvollisuus on keskeinen periaate tietosuoja-asetuksessa ja tarkoittaa, että rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan noudattavansa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojaseloste voi toimia myös pohjana tutkittaville annettavan informaation laatimiseen.

Tutkimuksen nimi

​​” Opettajien vaativaan erityiseen tukeen liittyvät koulutukselliset tarpeet ja niihin tarpeisiin vastaaminen täydennyskoulutuksella” Väitöstutkimus on osa TUVET-hankkeessa toteutettavaa tutkimusta. ​

Tutkimuksen rekisterinpitäjä 

​​​Itä-Suomen yliopisto

​Merja Mannerkoski; Porttikankaantie 7, 55300 Rauha; puh. 050 4757024 (virka-aikana), 050 3556058, merja.mannerkoski@uef.fi.​​

Tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako

TUVET-hanke:

Itä-Suomen yliopisto, kasvatuksen ja psykologian osasto, hankkeen koordinointi.

Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden osasto.

Helsingin yliopisto, kasvatustieteiden osasto.

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri.

Tutkimuksen tietosuojavastaavana toimii Helena Eronen (Itä-Suomen yliopisto)

Eija Kärnä, professori, Itä-Suomen yliopisto, filosofinen tiedekunta,: tutkimuksen ohjaaja, TUVET-hankkeen johtaja.

Kwok Ng, tutkijatohtori, Itä-Suomen yliopisto: tutkimuksen ohjaaja.

  Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä 

​​Eija Kärnä professori, Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, kasvatustieteiden ja psykologian osasto​

Tutkimuksen suorittajat

​​Tutkimukseen liittyvän TUVET-hankkeen tutkimusrekisterin tunnisteellisia tietoja on oikeus käsitellä seuraavilla tutkijoilla: Eija Kärnä (Itä-Suomen yliopisto), Aino Äikäs (Itä-Suomen yliopisto), Mirva Poikola (Itä-Suomen yliopisto), Merja Mannerkoski (Itä-Suomen yliopisto), Elina Kontu (Helsingin yliopisto), Satu Peltomäki (Helsingin yliopisto), Raija Pirttimaa (Jyväskylän yliopisto), Elina Talja (Jyväskylän yliopisto), Terhi Ojala (Valteri). Lisäksi tutkimuksen aikana tutkimuksen suorittajiksi voi tulla henkilöitä, jotka eivät ole tässä vaiheessa tiedossa.​

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

​​Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia tietoja, ei tietosuojavastaavaa.​

Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa

​​Merja Mannerkoski, Porttikankaantie 7, 55300 Rauha. Puh. 050 4757024. merja.mannerkoski@uef.fi​

Tutkimuksen luonne ja kestoaika 

​​​ Kertatutkimus  ​☒​ Seurantatutkimus

​Tutkimuksen kestoaika  (kuinka kauan henkilötietoja käsitellään):

​2019-2024 + 3 vuotta, eli 2019-2027

​Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen:

​​☐​ Henkilötietoja sisältävä tutkimusaineisto hävitetään

​​☒​ Henkilötietoja sisältävä tutkimusaineisto arkistoidaan

​​☒​ ilman tunnistetietoja

​​☐​ tunnistetiedoin

​Aineisto arkistoidaan Itä-Suomen Yliopiston OneDrive-palvelimelle. Säilytysaika on tutkimusaika + 3 vuotta.​​

Mikä on henkilötietojen käsittelytarkoitus? 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tieteellinen tutkimus.

Osana TUVET-hanketta, joka tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa, sisältöjä ja malleja vaativaan erityiseen tukeen ja siihen liittyvään moniammatilliseen yhteistyöhön perusopetuksen opettajankoulutukselle ja täydennyskoulutukselle, täydennyskoulutuksiin osallistuville teetetään sähköinen, tai vastaajan toiveesta vaihtoehtoisesti paperinen, kysely. Kysely toteutetaan kaikille täydennyskoulutuksiin osallistuville, tässä väitöstutkimuksessa käsitellään vain opettajien antamia vastauksia. TUVET- hanketta toteuttavat Itä-Suomen, Helsingin ja Jyväskylän yliopistot yhteistyössä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa.

Täydennyskoulutuksiin osallistuville suunnatussa kyselyssä osallistujilta kysytään sukupuoli, ammatti ja työkokemus, lisäksi he arvioivat omia kokemuksiaan vaativasta erityisestä tuesta, omia mahdollisuuksiaan opettajana vastata vaativan erityisen tuen oppilaiden tarpeisiin sekä täydennyskoulutuksen sisältöä ja hyötyä.

Tutkimus toteutetaan seurantatutkimuksena: vastaajat vastaavat alkukyselyyn ennen koulutuksen alkua, loppukyselyyn koulutuksen päätteeksi ja seurantakyselyyn noin puoli vuotta koulutuksen jälkeen. Koulutukseen ilmoittautumisen yhteydessä annetut nimenmukaiset sähköpostiosoitteet talletetaan seurantakyselyn vastaamislinkin lähettämisen mahdollistamiseksi. Kyselyiden vastaukset pseudonymisoidaan siten, että saman vastaajan kyselyt (alkukysely, loppukysely ja seurantakysely) ovat yhdistettävissä toisiinsa, mutta kyselyt eivät ole yhdistettävissä vastaajaan tai mihinkään hänen henkilötietoihinsa (nimi, sähköpostiosoite).

​​Seurantakyselyssä vastaajille annetaan mahdollisuus lähettää yhteystietonsa suoraan tutkijalle mahdolliseen syventävään haastatteluun osallistumista varten. Syventävässä haastattelussa kerätään samat henkilötiedot kuin kyselylomakkeissa (sukupuoli, ammatti, työkokemus), mutta ilman kyselyissä käytettävää koodausta siten, ettei haastattelu ole yhdistettävissä saman vastaajan kyselyissä antamiin vastauksiin. Haastattelujen raportointi pseudonymisoidaan siten, ettei haastateltava ole tunnistettavissa ja yksilöitävissä tutkimusaineistosta.   ​

Soveltuvien kysymysten valikoimiseksi täydennyskoulutuksiin osallistujille suunnattuihin kyselyihin tutkimuksessa toteutetaan pienemmän mittakaavan kyselyjä ja niihin liittyviä täydentäviä puhelinhaastatteluja. Näiden kyselyiden ja haastattelujen vastaukset anonymisoidaan siten, että kyselyt ja vastaukset eivät ole yhdistettävissä vastaajaan tai hänen henkilötietoihinsa eikä vastaaja ole niistä tunnistettavissa. Näihin kyselyihin vastaajia haetaan avoimena kutsuna esimerkiksi Facebookin opettajaryhmien sekä yhteistyökumppanien opettajille välittämän tiedon kautta.

Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?

​​​Henkilötietojen käsittely edellyttää aina laista löytyvää käsittelyperustetta. Tässä tutkimuksessa käsittelyperuste on:

​​☒​ yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö, tarkemmin:

​​☒​   tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi

​​☐​   tutkimusaineistojen ja kulttuuriperintöaineistojen arkistointi

​​☐​ rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen

​  mikä oikeutettu etu on kyseessä:

​​☐​ rekisteröidyn suostumus

​​☐​ rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen

​  säädökset:

​Tutkimuksessa käsitellään erityisiä henkilötietoryhmiä koskevia henkilötietoja tai rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja . Niiden käsittelylle tarvittava erityisperuste on:

​​☐​yleisen edun mukainen arkistointitarkoitus, tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi

​​☐​rekisteröidyn nimenomainen suostumus

​​☐​  tärkeä yleinen etu koskeva syy lainsäädännön nojalla

​​☐​  kansanterveyteen liittyvä yleinen etu​​

 Mitä henkilötietoja tutkimusaineisto sisältää?

TUVET-hankkeen täydennyskoulutusten ilmoittautumisten rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot: Etunimi, sukunimi, nimenmukainen sähköpostiosoite, puhelinnumero, ammatti, työpaikka. Tutkimusaineisto ei sisällä arkaluonteisia henkilötietoja.

Kyselylomakkeissa kysytään seuraavat henkilötiedot: sukupuoli, ammatti. Kyselylomakkeissa ei kysytä arkaluonteisia henkilötietoja.

Kyselylomakkeiden vastaukset eivät ole yhdistettävissä vastaajan nimeen, sähköpostiosoitteeseen, puhelinnumeroon tai työpaikkaan, sillä kyselyssä tutkittavalle annetaan kirjaimista ja numeroista muodostuvan koodi, jolla eri kyselylomakkeet ovat yhdistettävissä toisiinsa, mutta eivät vastaajan henkilötietoihin.

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

​​​Henkilötietoja kerätään tutkimukseen seuraavista lähteistä:

​​☒​ Suoraan tutkimukseen osallistuvilta

​​☒​ Haastattelu

​​☐​ Videointi

​​☒​ Sähköinen kyselylomake (eLomake tai vastaava)

​​☐​ Postissa lähetettävä kyselylomake

​​☒​ Muu tapa, mikä: Paperinen kyselylomake, mikäli vastaaja valitsee sen sähköisen kyselylomakkeen sijaan.

​​☐​ Muualta kuin tutkimukseen osallistuvilta, mistä ja mitä tietoja:

​​☒​ Tutkittavalla ei ole velvollisuutta toimittaa tarvittavia henkilötietoja, osallistuminen on vapaaehtoista​​

 Tietojen siirto/luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle

​​Tutkimusaineistoa voidaan luovuttaa tutkimusryhmän ulkopuolelle esimerkiksi opinnäytetöiden tekijöille tai tutkimusavustajille. Tällöin aineisto on pseudonymisoitua. Henkilöiden kanssa tehdään käyttö- ja tieto-suojasopimus.​

 Tietojen siirto/luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

​​Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.​

 Automatisoitu päätöksenteko

​​​Tieteellisessä tutkimuksessa henkilötietojen käsittelyä ei käytetä osallistujia koskevaan päätöksentekoon.​​

Henkilötietojen suojauksen periaatteet

​​​Tutkimuksen osalta on tehty eettinen ennakkoarviointi:

​​☐​Kyllä

​Puoltavan lausunnon antanut tutkimuseettinen toimikunta:

​​☒​Ei

​Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot on suojattu seuraavasti:

​ ​☒​ käyttäjätunnuksella   ​☒​ salasanalla   ​☒​ käytön rekisteröinnillä    ​☐​ kulunvalvonnalla (fyysinen tila)

​ ​☐​ muulla tavoin, miten:

Kyselyiden vastaukset kerätään paperilla vain vastaajan toiveesta. Paperilla palautetut kyselyt eivät ole yhdistettävissä henkilöön tai hänen yhteystietoihinsa, esim. sähköpostiosoitteeseen.

Pseudonymisointi ja anonymisointi: 

Tieteellisessä tutkimuksessa on tarpeellista säilyttää tutkimusaineistot, jotta tutkimustulokset voidaan verifioida ja jo kerättyjä tutkimusaineistoja voidaan käyttää jatkotutkimukseen ja uusiin tieteellisiin tutkimuksiin. Tutkimusaineistot anonymisoidaan tai pseudonymisoidaan aina, kun se on mahdollista. Tutkimustulokset julkaistaan siinä muodossa, ettei yksittäinen henkilö ole yleisesti tunnistettavissa. Erityistapauksissa esim., kun haastatellaan kuvataiteilijoita heidän teoksistaan, voi olla perusteltua ilmaista tekijät.

Tässä tutkimuksessa:

☐Aineisto anonymisoidaan aineiston perustamisvaiheessa (kaikki tunnistetiedot poistetaan täydellisesti, jotta paluuta tunnisteelliseen tietoon ei ole eikä aineistoon voida yhdistää uusia tietoja)

☒    Suorat tunnistetiedot poistetaan aineiston perustamisvaiheessa (pseudonymisoitu aineisto, jolloin tunnistettavuuteen voidaan palata koodin tai vastaavan tiedon avulla ja aineistoon voidaan yhdistää uusia tietoja)

☐    Aineisto analysoidaan suorin tunnistetiedoin, koska (peruste suorien tunnistetietojen säilyttämiselle):

Suojatoimet arkaluonteisten tietojen osalta:

☐Tutkimussuunnitelma

☐Tutkimuksen vastuuhenkilö, kuka:

☐Henkilötietoja käsitellään ja luovutetaan vain tutkimustarkoituksiin ja toimitaan siten, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille

☐Tutkimuksen osalta on tehty tietosuojan vaikutustenarviointi

 Tutkimukseen osallistuvan oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus:

 • saada tietoa henkilötietojen käsittelystä, ellei laissa ole erikseen säädettyä poikkeusta
 • tarkastaa itseään koskevat tiedot
 • oikaista tietojaan
 • poistaa tietonsa (ei sovelleta, jos käsittelyperuste on lakisääteinen tai yleisen edun mukainen tehtävä)
 • rajoittaa tietojensa käsittelyä
 • vastustaa tietojensa käsittelyä, jos käsittelyperuste on yleinen tai oikeutettu etu)
 • pyytää itse toimittamiensa henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle, jos käsittelyperuste on suostumus
 • peruuttaa antamansa suostumus
 • henkilötietojen oikaisua/poistoa/käsittelyn rajoitusta koskeva rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuus
 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi (rekisteröity voi sallia automaattisen päätöksenteon suostumuksellaan)
 • tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä tutkimuksen yhteyshenkilöön tai tietosuojavastaavaan. Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista antavat tutkimuksen yhteyshenkilö ja/tai tutkimuksen tietosuojavastaava.

Jos henkilötietojen käsittely tutkimuksessa ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista ilman lisätietoja eikä rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan rekisteröityä, niin oikeutta tietojen tarkastamiseen, oikaisuun, poistoon, käsittelyn rajoittamiseen, ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtämiseen ei sovelleta.

Tutkimukseen osallistuvan oikeuksista poikkeaminen on tarpeen ja perusteltua, jos tutkimuksella on yleisen edun mukaiset tarkoitukset ja tutkimukseen osallistuvan oikeudet todennäköisesti estävät tarkoitusten saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti ja tällaiset poikkeukset ovat tarpeen näiden tarkoitusten täyttämiseksi.

☐  Rekisteröidyn oikeuksista ei poiketa tässä tutkimuksessa

Seuraavista rekisteröidyn EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksista tullaan todennäköisesti poikkeamaan tässä tutkimuksessa:

☐  Rekisteröidyn oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot

☐  Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen

☐Rekisteröidyn oikeus käsittelyn rajoittamiseen

☐  Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä

Seuraavat suojatoimet on toteutettu tässä tutkimuksessa, jotta tutkimukseen osallistuvan oikeuksista voidaan poiketa:

☒Henkilötietojen käsittely perustuu tutkimussuunnitelmaan.

☒Tutkimuksella on vastuuhenkilö tai siitä vastaava ryhmä.

☒Henkilötietoja käytetään ja luovutetaan vain historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka muuta yhteensopivaa tarkoitusta varten sekä muutoinkin toimitaan niin, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille.

☐  Tutkimuksessa käsitellään ns. arkaluonteisia tietoja ja siitä on tehty vaikutustenarviointi, joka on toimitettu tietosuojavaltuutetun toimistoon ennen käsittelyn aloittamista.