TUVET-täydennyskoulutus: tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Johdanto

Tämä tietosuojaseloste koskee osallistujien ilmoittautumista TUVET-hankkeen järjestämiin täydennyskoulutuksiin ja osallistumiseen tarvittavien tietojen käsittelyä.

Rekisterinpitäjä

Itä-Suomen yliopisto

Yliopistokatu 2

80100 Joensuu

Helena Eronen
helena.eronen@uef.fi
0505760282

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mirva Poikola

Yliopistokatu 7, 80100 Joensuu

Yliopistokatu 7, 80100 Joensuu, Joensuu Borealis 309

mirva.poikola@uef.fi
puh. 0505627998 (virka-aikana)

Rekisterin nimi

TUVET: Täydennyskoulutusten ilmoittautuminen

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään ilmoittautumisen mahdollistamiseksi. Lisäksi henkilötietoja käsitellään raportoinnin mahdollistamiseksi. Raportoinnissa ei eritellä yksittäisiä osallistujia, vaan osallistujien taustatiedoista voidaan tehdä kokoava raportti, joka kuvailee koulutuksen osallistujien taustoja yleisellä tasolla.

Rekisterin tietosisältö

Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ammatti, työpaikka/taustaorganisaatio, taustaorganisaation kuuluminen VIP-verkostoon, osallistujan aiempi osallistuminen VIP-verkoston alueellisiin verkostopäiviin, suostumus siitä, voiko
lähettää koulutus- ja materiaaliesitteitä sähköpostilla.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä internet-kyselylomake Ilmoittautuminen TUVET-täydennyskoulutukseen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteriin tallennettuja tietoja luovutetaan rekisteröidyn
suostumuksella TUVET-hankkeen sisäiseen käyttöön. Tietoja ei luovuteta hankkeen ulkopuolisille tahoille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)
Rekisteriin ei liity manuaaliaineistoa.
B. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta
sekä laitteiden fyysinen suojaus)
Palvelimen ja rekisterin ylläpito-oikeudet on muutamalla
Tietotekniikkakeskuksen sekä Opinto- ja opetuspalvelut yksikön henkilöllä.
Rekisterin lomakkeiden käyttöoikeuksien hallinta tapahtuu järjestelmän sisäisellä
hallintasysteemillä, joka perustuu henkilö- ja lomakekohtaisiin
käyttäjätunnuksiin. Käyttäjätunnuksia hallinnoi Opinto- ja opetuspalvelut
Palvelin on fyysisesti Tietotekniikkakeskuksen konehuoneessa, jonne on pääsy
ainoastaan yksikön henkilökunnalla. Tekninen valvonta tapahtuu
kulkutunnisteilla ja hälytykset menevät suoraan vartiointiliikkeelle.

Tarkastusoikeus

Eu:n tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaan mukaan rekisteröidyllä
on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn
rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot
järjestelmästä toiseen. Henkilöllä on lisäksi oikeus tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on
rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle, joka on mainittu yllä.
Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka
hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä
valvontaviranomaiselle.