Työpaketti 1

Työpaketti 1: Tutkimustiedon kokoaminen ja levitys vaativan ja erityisen tuen pedagogisista ratkaisuista

Tutkimustietoa kootaan ja levitetään Jyväskylän yliopistossa:

  1. Kirjallisuuskatsaus vaativan erityisen tuen tutkimusperustaisista menetelmistä
  2. Erityisopettajaksi opiskelevien tutkimusperustaisten menetelmien käytännön kokeilut opetusharjoittelun aikana
  3. ERIA1050 -Autismikirjo, moni- ja vaikeavammaisuus: taustaoletukset, tukipalvelut ja pedagogiset ratkaisus (5op)opintojakson arviointikysely, sama kysely on toteutettu myös UEF:ssa ja HY:ssa
  4. Pedagogisista ratkaisuista ja menetelmistä on kerätty tutkimustietoa (VIP-verkostokysely N = 104; osana toiminta-alueittaisen opetussuunnitelman tutkimusta yhteistyössä HY:n kanssa (InTo-hanke), haastattelut N = 78; Vertaisvuorovaikutuksen havainnointi kolmessa inklusiivisessa toimintaympäristössä, joissa oppilaat käyttävät AAC-menetelmiä)
  5. Vaativan erityisen tuen pedagogiikan tueksi on valmistettu myös oppimateriaalia: 7 tallennetta, jotka käsittelevät tutkimusperustaisia pedagogisia menetelmiä ja yksilöllisiä ratkaisuja vaativassa erityisessä tuessa, sosiaalisten taitojen harjoittelua, Universal Design for Learning –viitekehystä sekä inkluusiota. Tallenteet jaetaan kolmen yliopiston erityisopettajaopiskelijoille ja -kouluttajille sekä yhdessä avoimessa yliopistossa.
  6. Itä-Suomen yliopiston kanssa yhteisesti on toteutettu Inklusiiviset toimintaympäristöt -opintojakso