Työpaketti 2

Työpaketti 2: Vaativan erityisen tuen sisältöjen kehittäminen opettajankoulutuksessa

Erityisopettajien ja opettajien pedagogisten opintojen vaativan erityisen tuen sisältöjä on kehitetty ja lisätty Helsingin yliopistossa:

1) Pyritty entistä selkeämmin vaativan erityisen tuen ajattelussa pois tuen kolmiportaisuudesta, korostaen henkilön tuen tarpeita koko elinkaaren ajan.

2) Korostettu entistä selkeämmin kohtaamisen, ilmapiirin, vuorovaikutuksen, läsnäolon ja yhteenkuuluvuuden tunteen merkitystä.

3) Yhdistetty luento- ja verkko-opetusta ja tehty kursseista paremmin saavutettavia.

4) Panostettu entistä enemmän uusimman tutkimustiedon jakamiseen ja siitä keskusteluun.

5) Tuotettuja sisältöjä pyritään tuomaan myös vapaasti kaikkien saataville.

Koulu muutoksessa -projekti

Lisäksi työpaketissa tarkastellaan uuden alakoulun toimintakulttuurin muutosta sen ensimmäisen lukuvuoden aikana. Projektissa kartoitetaan koulun kehittämiseen vaikuttavia tekijöitä. Aineisto koostuu haastatteluista, kyselylomakkeista, havainnoinneista ja oppilaiden kirjoitelmista.