Tammikuu 2020

Moniammatillisen yhteistyön toimintamallin tutkimusperustainen kehittäminen

Moniammatillinen yhteistyö kuuluu jokaisen oppilaitoksen arkeen ja mitä enemmän oppilaitoksessa on tehostetun, erityisen tai vaativan erityisen tuen tarvitsijoita, sitä tärkeämmäksi osaksi arkea muodostuu toimiva moniammatillinen yhteistyö. Aina tämä ei ole helppoa.

Toimivan moniammatillisen yhteistyön toteutumiseksi tarvitaan Bronsteinin (2003) mukaan ymmärrystä omista ja muiden toimijoiden ammatillisista rooleista ja rakenteellisten tekijöiden tulee olla kunnossa. Yhteiset myönteiset kokemukset aiemmasta toiminnasta sekä persoonalliset tekijät vaikuttavat paljon siihen, miten yhteistyö muiden ammattilaisten kanssa toimii. Lisäksi tärkeitä ovat yhteiset päämäärät ja tavoitteet, tarvitaan joustavuutta ja reflektointia sekä ammattilaisten keskinäistä riippuvuutta. Näiden tekijöiden avulla voi mahdollistua uudenlaisia ammatillisia toimintatapoja.

 

Toimintamallin kehittäminen

TUVET –hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää toimintamalli moniammatilliseen yhteistyöhön tutkimuksen tuella. Mallia on tarkoitus hyödyntää opettajankoulutuksessa siten, että maisterivaiheen erityisopettajaopiskelijat, psykologian opiskelijat sekä sosiaalityön ja sosiaalipsykologian opiskelijat Itä-Suomen yliopistossa pääsevät seuraavina lukuvuosina perehtymään toimintamalliin osana Moniammatillinen vuorovaikutusosaaminen –opintojaksoaan.

Kehittämistyötä toimintamallin luomiseksi tehdään yhteistyössä erään yhtenäiskoulun kanssa. Tavoitteena on kehittää sellainen malli, jota voitaisiin soveltaa jatkossa myös muissa vastaavanlaisissa oppilaitoksissa. Toki jokainen koulu on oma yhteisönsä omine piirteineen ja ominaisuuksineen, mutta pyrkimyksenä siis on, että toimintamallia voisi soveltaa muuallakin.

 

Kyselyt ja haastattelut sekä pro gradut mukana kehittämistyössä

Toimintamallin kehittämisen tueksi valtakunnallisen VIP-verkoston moniammatillisille toimijoille (N=104) toteutettiin kysely siitä, mitkä tekijät tulee huomioida ja mitä tekijöitä on oltava mukana, kun toteutetaan moniammatillista yhteistyötä. Tämän kyselyn vastaukset loivat pohjan kehittämistyön suunnittelulle. Kiitos kaikille, jotka vastasitte!

Yhteistyökoulun luokan-, aineen- ja erityisopettajia (N=24) haastateltiin, jotta saatiin tietoa heidän toiveistaan ja näkemyksistään toimintamallin kehittämiseksi. Syksyn 2019 aikana on toimintamallia suunniteltu yhdessä koulun ammattilaisten kanssa. Valmisteilla on pro gradu -tutkimus, joka keskittyy toimintamallin kehittämiseen, ja jossa yhteistyössä opettajien kanssa suunnitellaan toimintaa eteenpäin. Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita siitä, millaisena opettajat kokevat koulun roolin oppilaiden hyvinvoinnin tukemisessa sekä miten opettajien mielestä oppilaiden hyvinvointia tulisi tukea. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään kuinka moniammatillista yhteistyötä tulisi opettajien mielestä koululla toteuttaa ja millä tavoin moniammatillisen työskentelyn saavutuksia tulisi seurata.

 

Psyykkari osana toimintamallia?

Koulussa aloitti elokuun 2019 alussa moniammatillisena toimijana myös psykiatrinen sairaanhoitaja, psyykkari. Kehitettävän toimintamallin tueksi tavoitteena on selvittää, miten psyykkaritoiminta tukee opettajien arkea ja oppilaiden kouluhyvinvointia. Sote-puolen ammattilaisten osallistuminen oppilaitoksissa on monimuotoista eri puolella Suomea. Käytännöt ovat vaihtelevia ja arjen kiire sekä valtava työmäärä ovat realismia, joka haastaa moniammatillisen työn toimivuutta. Löytyisikö tähän jonkinlaista käytännön vinkkiä kehitteillä olevasta toimintamallista? Olemassa oleviin resursseihin on vaikeampi vaikuttaa.

Toinen hankkeessa tehtävä pro gradu -tutkimus on valmisteilla psyykkaritoiminnasta. Gradussa selvitetään opettajien näkemyksiä siitä, millä tavoin psyykkarin läsnäolo ja toiminta koulussa tukee oppilaiden hyvinvointia. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita siitä, millaisena opettajat näkevät oppilaiden kouluhyvinvoinnin ja millaisena psyykkarin toiminta on näyttäytynyt oppilaiden kouluhyvinvoinnin tukemisen näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on selvittää, miten psyykkaritoimintaa voidaan edelleen kehittää.

Kolmas pro gradu -tutkimus keskittyy oppilaiden kokemuksiin psyykkarin kanssa työskentelystä. Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan sitä, miten oppilaat ovat kokeneet psyykkarin kanssa työskentelyn ja millaisia hyvinvointiin liittyviä haasteita he ovat kokeneet koulussa. Lisäksi tarkastellaan sitä millaisia merkityksiä psyykkaritoiminnalla voi olla oppilaiden kokemaan hyvinvointiin koulussa.

 

Yhteistyö ja kehittäminen jatkuu

Toimintamallin kehittämistyö on puolivälissä. Valmistuvat opinnäytetyöt antavat tutkimusperustaisen tuen sille, millainen moniammatillisen yhteistyön toimintamalli tulee olemaan, ja miten mallin toimivuutta voi seurata ja edelleen kehittää. Kiinnostuneena odotan tutkielmien tuloksia ja yhteistä pohdintaa siitä, miten tulosten avulla saamme toimintamallia edelleen vietyä eteenpäin tässä yhteistyökoulussa!

 

Aino Äikäs, yliopistonlehtori, UEF

Lähteet:

Bronstein, L. 2003. A model of interdisciplinary collaboration. Social work 48 (3) 279-306.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *